20170902-p9025824.jpg 生・本マグロ(赤身 100g・800円 大トロ 100g・1200円)刺身用
キビナゴ 1パック・600円 刺身用

20170902-p9025825.jpg 活・ホタテ 大1枚・450円